Συμπληρωματικά Βίντεο για Ψηφιακά Εργαλεία

Webster University Libraries (2017, Jan 4) Creating and Using Groups in Mendeley (βίντεο στα αγγλικά)

Little, A. (2017, Jan 29) Digital Collaboration Tools (βίντεο στα αγγλικά)

Campagna, A. (2016, Jul 27) Digital Tools for Collaboration (βίντεο στα αγγλικά)

Ηράκλειτος Σουγιουλτζόγλου, Εθνικό Κέντρο ΤεκμηρίωσηςΜονάδα ηλεκτρονικών εκδόσεων και δράσεων ΑΚΕ : «Συγγραφή και αξιολόγηση επιστημονικών κειμένων σε ψηφιακό περιβάλλον». Στην ημερίδα με τίτλο "Πώς κρίνω επιστημονικό κείμενο - κριτήρια και προϋποθέσεις ορθής σύνταξης και κρίσης επιστημονικού κειμένου"