Συμπληρωματικά Βίντεο για Εκπόνηση ΔΕ

Βιβλιοθήκη ΕΑΠ (2018, May 15) Παρουσίαση βασικών ζητημάτων που αφορούν στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών (Μέρος: A)

Βιβλιοθήκη ΕΑΠ (2018, May 13) Παρουσίαση βασικών ζητημάτων που αφορούν στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών (Μέρος: B)

Λοίζος Σοφός, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Αιγαίου, Απόστολος Κώστας, ΕΔΙΠ Παν/μίου Αιγαίου : «Δυσκολίες στην Εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης από ειδικούς «peer review» Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών: Πρακτική ερμηνείας και αναγνώρισης Κριτηρίων Ποιότητας». Στην ημερίδα με τίτλο "Πώς κρίνω επιστημονικό κείμενο - κριτήρια και προϋποθέσεις ορθής σύνταξης και κρίσης επιστημονικού κειμένου"